Algemene voorwaarden

Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, dat wil zeggen verzekerde en onverzekerde psychotherapie, supervisie, sportpsychologische begeleiding en onderwijsactiviteiten tussen Van der Heiden Psychotherapie, Sportpsychologie & Trainingen (hierna te noemen: hulpverlener) en de patiënt, cliënt, cursist, supervisant, opdrachtgever (hierna te noemen: cliënt).

Artikel 2. De hulpverlener heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor vergoeding van psychotherapie. De client is zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan de hulpverlener en voor het declareren van deze kosten bij zijn/haar zorgverzekeraar. De client dient zelf bij zijn eigen verzekeraar na te gaan welke vergoedingsvoorwaarden op client van toepassing zijn.
Ingeval van sportpsychologische begeleiding en supervisie vindt geen vergoeding door zorgverzekeraars plaats. De client is zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.

Artikel 3. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per email geannuleerd worden. Bij niet tijdig afzeggen is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde directe tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat bij de client €50,= in rekening gebracht wordt (vanaf de 2e no-show). Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden en dienen door de client zelf betaald te worden. 

Artikel 4. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 5. Als de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een betalingsherinnering. om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering nog steeds niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de hulpverlener zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Artikel 6. Bij betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Advertentie